Сайт за напреднали !
Сподели

Пиктограмите

Предупреждения и насоки за действия в символите на житните кръгове

Пиктограмите

 

Повече от двадесет години в житни­те поля навсякъде по света се появяват съвършено правилни кръгове, понякога с ге­ометрични фигури и сложни композиции, ко­ито могат да се видят само от верто­лет. Чрез Интернет фотографиите им се разпространяват и стават достояние на човечеството.

    Българската писателка Мариана Везне­ва - архитект, феномен и учен изследова­тел, член-кореспондент на Международна­та академия по информатизация, е първа­та в света и за сега единствената, коя­то успява да разчете посланията в жит­ните кръгове и да осъществи диалог със създателите им.

    Авторката разкрива, че пиктограмите в житните кръгове съдържат предупреж­дения за катастрофални събития, вследс­твие на глобалното затопляне на Земята и за опасност от самоунищожение на чо­вешкия род. На нейни въпроси, свързани с опазването на живота, зададени мислов­но, отговорите се получават в следващи­те житни формации. Така диалогът про­дължава всяка година.

    Книгата „Окото на всезнанието", пе­та от поредицата „Тайната школа", пред­ставлява своеобразен учебник върху уни­версалния сакрален космически език на сим­волите и алегориите. Познанието на ези­ка и мисловната връзка са необходима предпоставка за диалога между тях и нас. Ние се нуждаем от такъв диалог, за да ус­тоим при критичните ситуации, които ни очакват и за които учените все по-силно бият тревога.

СИМВОЛИКАТА В ПОСЛАНИЯТА ЗА ГЛОБАЛНОТО ЗАТОПЛЯНЕ

Пиктограмите

През 2007 г., в пиктограмите по света, Мариана Везнева получава отговори на зададените от нея въпроси за съдбата на човечеството. Например, на въпрос, дали ще бъде възстановен предишният климат на Земята, чрез красивите житни кръгове се отговаря, че за да се постигне равновесие между човека и природата, трябва да се възстановят горите. Да се садят дървета по цялата Земя и да се съхрани биоразнообразието.

На въпрос, дали човечеството е застрашено от глад и нови войни, отговорът в пиктограмите гласи, че глобалното затопляне ще предизвика на места липса на питейна вода и глад, и ако не се реши въпросът с разум и отговорност, може да се стигне до въоръжени конфликти.

Арх. Мариана Везнева е категорична, че сама не е в състояние да разчете цялата информация в житните пос­лания и е готова да обучи хора, които да следват нейния път. В своята интернет-страница тя разкрива смисъла и значението на всички символи, вложени в пиктограми­те -

това чудо, но каква е реалността? Сега ще разбра истината за този загадъчен феномен.

Никога не съм молил космичният Гуру да разчете житен кръг. Но появилият се, наскоро у нас, кръг в с. Ки-танчево сякаш ме зовеше, непрекъснато се появяваше пред очите ми и не ми даваше покой. Искаше да стане достояние на хората, подканяше ме настоятелно и накрая призовах космичния Гуру и го помолих за разяснение. И стана. Ето какво обяснение получих:

- Фигурите в житните поля представляват стилизирани карти на различни планетни системи от вашата и от други галактики. В Космоса всичко е в хармония, затова и картите са толкова симетрични и съвършени. Предназначени са за вас, да ги откриете, разгледате и да се запознаете постепенно с реда и хармонията във Вселената. Повечето карти са правени от цивилизаци- ите от Плеади, но има и правени от обитатели на други галактики. Създават се със специални лазерно-струйни оптични механизми, черпещи мощности от три делта ме- гавълновия спектър. Запомнете, Това са звездни карти, не послания.

 

Пиктограмите
 

Изслушах с голямо внимание обясненията на Гуру, записах ги и вече се приготвих да отида при игумен Га-враил да споделя информацията с него, когато космич-ният Гуру продължи:


- От сега нататък започва новата история на Земята, Започва изграждането на новите идеали, които са присъщи на Новия индивид от Новото време. След започналата разруха следва период на висша хармония и реализира­не на цялостната градивна програма. Ще започне и съз­даването на новата градивно-позитивна мисъл. Това ще обедини световните лидери на Земята в името на прогреса и мира. Лидери на единия лагер ще се съюзят с лидери от другия лагер, за да стане изграждането на новия път, водещ към хармонията и любовта. Всички, враждуващи, до сега, големи държави ще обединят възможностите си, за да неутрализират силите на Злото и Смъртта. Рамо до рамо, в борбата с тероризма, ще застанат лидери на почти всички страни от Земното кълбо. Врагове до сега, те ще станат партньори и съюзници в името на победата над силите на мрака. Ще предотвратят замисления от Осама бин Ладен - Джихад. Ще овладеят силата на злонамерените мюсюлмани-фанатици и с общи усилия ще построят Световния мир. Ще започне пълно разоръжаване и уни­щожение на всички видове оръжия във всички страни от планетата. Постепенно, ще започне затопляне във взаимоотношенията между всички народи до възцаряването на любовта и хармонията. Тогава ще се премахнат границите между държавите, докато накрая се изгради Обединения свят на любовта и хармонията. Всички фун­даменталисти ще отпаднат от програмата. В Новия свят ще продължат и онези, които сега градят и творят в усло­вия, непосилни за други индивиди. Лидерите на държавите ще изградят общ ръководен апарат, чийто двигател ще бъде България. България ще бъде водачът на новите общества. От България ще се управляват световните икономически, финансови и обществени операции. България ще е центърът на Новото общество, на Новия свят. Тук ще са всички ръководни и градящи индивиди. Тук ще се коват законите на Новото време. В България ще се основе център за контрол и управление на индивидите от цялата планета. В България ще бъде съсредоточен потенциалът от градивно творящи индивиди. Тук ще е основното ядро за управление на индивидите и връзка с Всемира. Вашата страна е благословена.

Гуру неочаквано замлъкна. Беше предрекъл едно не­вероятно бъдеще. Исках да запиша казаното, но гласът на Гуру отново зазвуча:

- Ученико, нали непрекъснато задаваш въпроса, кога ще настъпи Второто пришествие? Мога да те уверя, че Второто пришествие вече е настанало. На Земята са дошли Великите учители от Вселената. Те са сред вас, за да събудят у хората заспалите чувства на любов, прошка и желание за духовно израстване и усъвършенстване. Тези, които отрекат този процес ще бъдат белязани да останат завинаги в ниските нива на енергийно съществуване, извън планетарната общност на висшите енергии.

Космичният Гуру отново замлъкна, сякаш да ми даде време да проумея казаното.


 

- По време на Второто пришествие, на Земята, ще бъде донесена новата и карма, а наред с това светлината и мира между хората. Новата карма напълно ще измести досегашната и ще отмени събитията, заложени в нея за бъдещето на Земята. С това ще настъпи и много сериозна промяна в бъдещата история на България, тъй като тя е основният елемент за развитието на Земята. Новата карма на България е изчистена и трансформирана, с оглед на ръководната роля, която и е отредена. Предстои изчистване на кармичните канали в цялата страна. Това ще доведе до промяна и в жизнените функции на индивидите. По този начин ще се коригира бъдещето й. България ще се подготви да поеме функциите на световен лидер във всеки един аспект. Страната ще има самостоятелна и сигурна политика за разцвет и независимост. Ще се открият големи залежи от злато, благородни метали, нефт, газ и минерали. Това ще даде силен тласък на България - напред в икономическото и развитие. Земеделието ще тръгне също в правилна посока за развитието си. Туризмът ще се превърне в много съществен фактор от бъдещия прогрес на страната. Културата ще постигне големи успехи и ще даде своя принос в световното културно наследство. Културното ви богатство ще бъде най-ценното в света. Ще се разкрият фактическите истини за миналото на българите, тяхната водеща роля в различните епохи на цивилизацията. Историческото минало на България ще бъде признато от учените по целия свят и това ще пренапише световната история от най-древни времена до днес. За първи път България ще бъде лидер в световната политика, иконо­мика, култура и туризъм. За първи път България ще се гордее със своите политици и управници: За първи път България ще бъде най-могъщата сила на континента и всички ще слушат нейната воля. Това е началото.

-      Гуру, а появата на Антихриста? - попитах аз.

-      Всички очаквате появата на Антихриста, а той вече е при вас. Живее между вас. Този индивид носи в себе си най- гибелната и разрушителна програма. Трябва да бъде спрян, за да може Земята и нейните обитатели да поемат по своя нов път. И така, Антихристът живее на Земята. Овладява добре програмните си действия, руши и унищожава. Оплита в мрежите си много индивиди и ги повлича към бездната на мрака. Трябва да се спре. Време е!

Не знаех как да реагирам на казаното, по-скоро бях смутен. Щеше ли Гуру да продължи да изяснява нещата или... Но ето, че той отново заговори и гласът му бе' мощен:

-      България е страната на бъдещето. Тук ще се родят Боговете, които управляват Всемира. България ще стане Свещената страна на Боговете. От тук ще тръгнат све товните и всемирните промени. Воден от силата и мъд ростта на Боговете, целият земен свят ще се преобрази и ще се отдаде в служба на Новото време. Новото вре ме ще бъде кулминацията в развитието на индивидите от Земята и целия Всемир. В България ще се родят Бог и неговите верни Богове - единадесет на брой. Те ще образуват Великата дванадесеторка, която ще владее, управлява и ръководи не само жителите на Свещена та Земя, но и целия Божи Всемир. България ще стане най-великата, най-мощната сила, която ще ръководи всички съществуващи страни и държави, без значение колко могъщи са те сега. България ще наложи своята международна значимост. Тя ще бъде дома на Боговете. В България ще се родят новите закони, новият морал, новият устрем, новото битие. България ще бъде Свеще ната земя, която ще посрещне Света на мъртвите и ще приеме повелите на Новото време. От тук ще се наблю дава Второто пришествие и отварянето на Голямата вра та. Бог е на Земята, Бог е в България заедно със своите единадесет Богове, за да осъществят най-висшата мисия и да пренесат любовта и хармонията тук, на Земята, а от тук и в целия Всемир.

Не можех да повярвам на чутото. Стоях онемял, изпълнен с неописуемо вълнение, а Гуру продължаваше да изрежда:

- Входовете на всички подземни градове и всички богатства, пренесени в други измерения, предстоят да бъдат отворени и открити за очите на земните жители постепенно и в зависимост от съдържанието им. Това ще се случи в зората на Новото време, предхождащо сливането на световете и отварянето на Голямата врата. Всички загадки предстоят да бъдат разгадани. Те носят в себе си важна информация, необходима за цялостното бъдеще, обхващащо всички, сега съществуващи, обекти и елементи в Кристала и извън него. Предстои да се от­ворят тайните подземни входове и тунели на Египетските пирамиди и Сфинкса. Там се съхранява голяма част от информацията за миналите светове и времена, както и богатството, и мъдростта на цивилизациите, допринесли за развитието на Земята през различните периоди от съществуването й досега. В подземните коридори, под пирамидите, се намират свещените символи и атрибути на Боговете от планетите, изграждащи Кристала. Всички лични притежания на мъдреците от планетите са съхранени в отделни килийни сейфове, изградени в основите на трите най-големи пирамиди. В подземията под Сфинкса се намират последните два космически кораба, с които Атлантите са пренесли необходимите им уреди, апаратури и кристални елементи, за да създадат съвършените условия за живот на Земята. Там са и грамадните червени кристали, чрез които са захранвали обектите и центровете си за комуникация, с непланетните обекти. Много са богатствата на планета Земя, които са скрити от очите на земния жител. Предстои откриването на всички тях и използването им по предназначение. Овладейте стихийните мощности на червените кристали! Те ще бъдат ваша собственост.

 

Пиктограмите

Символ на огъня
Изправеният триъгълник в бяло е символ на огъня.

Пиктограмите

Символ на огъня
Изправеният триъгълник в бяло е символ на огъня.

Пиктограмите

Символ на леда. Заледяване
Шестоъгълникът - символ на леда. Шестоъгълникът с 12-те бели и 12-те черни триъгълника съдържа информа­цията, че нарушението на хармонията между огъня и во­дата ще доведе до ледников период.

Пиктограмите

Символ на земетресение
Квадратът - символ на запазената повърхност на Земята. Правоъгълникът, трапецът и ромбът символизират променената земна повърхност в глобален мащаб. Пра­воъгълникът с означен център, който се завърта - сим­вол на земетресение с епицентър. Наредените в кръга еднакви фигури за земетресение показват, че земетре­сения ще има по цялата Земя.

Пиктограмите

Символ на живота
Шестолъчната звезда е символ на живота.

Пиктограмите

Символ на земетресение
Квадратът - символ на запазената повърхност на Земята. Правоъгълникът, трапецът и ромбът символизират променената земна повърхност в глобален мащаб. Пра­воъгълникът с означен център, който се завърта - сим­вол на земетресение с епицентър. Наредените в кръга еднакви фигури за земетресение показват, че земетре­сения ще има по цялата Земя.

Пиктограмите

Символ на Бог („третото око")
Окото - символ на Бог. В случая Бог показва времето на някакво събитие. Числото 4 (в четирите концентрични кръга) символизира Земята. Числото 9 (2x9=18) вложено във всеки кръг, символизира последен цикъл, завършек, край.

Пиктограмите

Символ на Слънцето
Централната фигура представлява кръг с 12 лъчи -символ на Слънцето, което отчита времето - 12 часа, 12 месеца.

Пиктограмите

Символ на земната повърхност
Правилният квадрат символизира запазената земна повърхност, ако се вслушаме в предложението да изпол­зваме слънчевата енергия.

Пиктограмите

Символ на посланието в житните кръгове
фигурата, която започва с един кръг и се допълва с нови кръгове с все повече разширяващ се периметър, символизира цялостното послание в житните кръгове, ко­ето започва от една пиктограма и продължава в следва­щите. Обвивката внушава, че посланието се допълва от мисловна връзка.

Пиктограмите

Символ на обучение
фигурата, подобна на предишния символ за цялост­ното послание, но с една допълнителна обвивка симво­лизира обучението в универсалния сакрален език.

Пиктограмите

Символ на диалога между тях и нас
Символът на посланието е повторен в ляво и вдясно като огледален образ. Двойната фигура създава асоциа­ция за диалог. От едната страна е въпросът, зададен мис­ловно, а от другата - отговорът, изписан в житните кръ­гове. Цялостната фигура внушава идеята за разпростра­нение на информацията по целия свят.

Пиктограмите

Земята е живо същество. С действията си вие убивате вашата майка - кърмилница, Май­ката Земя, която ви храни с плодородието си. Замърсяването на водата, въздуха и почвата, причинено от неразумните действия, унищо­жават храната ви и човешкият род е обречен на изчезване.

Ако продължавате да погубвате Майката Земя, ще навлезете в последния цикъл от съ­ществуването на живота върху вашата пла­нета.

 

Пиктограмите

Незабавно започнете да използвате чисти енергийни източници, които не причиняват замърсяване, не разрушават Земята и няма да доведат до войни. Употребявайте неизчерпа­емата енергия на Слънцето - достъпна за всички ви. Само така ще можете да изчисти­те замърсяванията, да живеете в мир и сът­рудничество и да имате шанс да опазите жи­вота на Земята.

Пиктограмите

Вие сте нарушили хармонията между чове­ка и природата, между »н и Ян. Разрушител­ната енергия е станала два пъти повече от съзидателната, което води до катастрофал­ни последици за живота на Земята.

Равновесието между огъня и водата - ос­новата за живота на цивилизацията ви, е опасно нарушена. На места Земята ще се пре­върне в мъртва пустиня, изпепелена от огън, а на други места водата ще залее цели мест­ности. Разтопяването на ледниците ще по­виши нивото на Световния океан.

 

Пиктограмите

В резултат от глобалното затопляне на планетата ще се развихрят стихиите. Пов­семестни пожари, наводнения и ураганни вет­рове ще предизвикат зачестявания на земет­ресенията и активизиране на вулканите. Ла­ва, пушек и вулканична пепел ще се разстелят по цялата Земя. Слънцето ще бъде затъмне­но и Земята ще започне да се охлажда - пред­поставка за настъпване на ледников период. На отделни места върху променената Земя животът все пак ще остане.

 

 

Какво ни разказват ЖИТНИТЕ КРЪГОВЕ - Пиктограмите

Пиктограмите

 

Ние искаме да ви помогнем и търсим диа­лог с вас. Необходимо е да създадете център в Източното и център в Западното полукъл­бо, които да бъдат свързани с отговорни и влиятелни личности с една цел - запазване жи­вота на планетата. Чрез центровете да се разпространяват нашите послания до вас, както с пиктограмите в житните кръгове, така и със словото съдържащо се в тях. Изу­чавайте универсалния сакрален космически език на символите!

 

Когато усвоите универсалния космически език на символите и овладеете мисловната връзка с нас, тогава диалогът между нас и вас ще се задълбочи. Ще ви даваме указания как да се справите при критичните ситуации, ко­ито ви очакват; как да оцелее човешкият род и как да запазите живота на планетата Земя. На всеки ваш въпрос, зададен мисловно, ще последва нашият отговор във вид на пиктог­рама в житните кръгове по времето от ап­рил до септември. Задавайте въпроси на кон­греси, форуми и презентации. Ние сме гото­ви да отговаряме.

Гост 6 Април 2020г.
hhuuhihob
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg